नेपाली युवा उत्कृष्ट दशमा पर्न सफल

तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।
तपाईँका कथनी र करनीको ऐनामा तपाईँको कारुणिक छवि देख्दा लाग्छ, कोइराला वंशमा जन्मिनु तपाईँको जीवनको ठूलो दुर्भाग्य हो ।


महत्पपूर्ण लिंकहरु

भिडियो ग्यालरी

ट्विटरमा हामी


Navigation